СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

pre godinu

Студијски програм за општу књижевност и библиотекарство је једини студијски програм на коме се изучавају опште студије књижевности и библиотекарства на универзитетима у Републици Српској. Студирање на овом студијском програму усклађено је са савременим токовима науке о књижевности, науке о библиотекарству и културолошким дисциплинама. Основни студиј опште књижевности и библиотекарства

Студијски програм за општу књижевност и библиотекарство је једини студијски програм на коме се изучавају опште студије књижевности и библиотекарства на универзитетима у Републици Српској. Студирање на овом студијском програму усклађено је са савременим токовима науке о књижевности, науке о библиотекарству и културолошким дисциплинама.

Основни студиј опште књижевности и библиотекарства омогућује стицање научних знања неопходних за тумачење књижевних и културолошких појмова. Осим општег књижевног образовања студијски програм омогућује стицање знања, умијећа и навика, али и стицање културолошких и професионалних компетенција у савременим библиотечко-информационим установама.

Студијски програм за општу књижевност и библиотекарство прилагођен је Европском образовном простору у складу са концепцијом Болоњске декларације и препорукама "EFCE". Његов основни циљ је: овладавање концептуалним апаратом компаративистике и библиотекарства као научних дисциплина, упознавање са основним теоријским правцима и типовима објашњења у књижевности и развијање свијести о очувању културне баштине и међународној сарадњи и општој доступности информација.

Овладавање теоријско-методолошким апаратом проучавања опште књижевности; оспособљавање за тумачење пјесничких, драмских и прозних књижевних дјела, жанровских поетских и стилских трансформација, успостављање њиховог мјеста унутар свјетске и српске књижевности, као и њихов компаративни однос према књижевним дјелима свјетске баштине.

Визија је да студенти овладају знањем и вјештинама праћења, тумачења и управљања информацијама у савременим технологијама. Такође, да овладају вјештином обликовања и одржавања библиотечких збирки и информативних извора, као и комуникацијом са корисницима и јавношћу.

Практичне вјежбе се одвијају у учионици, кабинету, библиотеци факултета и Матичној библиотеци Источно Сарајево. За студенте се у току школовања организује студијски боравак у највећим српским библиотекама у Београду: Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Библиотеци града Београда и у библиотеци Правног факултета.Циљ је да се студенти библиотекарства упознају са организацијом и радом најзначајнијих библиотека у Србији.